လူငယ္မ်ားကိုဝန္းရံၾက

လူငယ္မ်ားကိုဝန္းရံၾက

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္စဥ္က(၅၁.၄၉)သန္းခန္႔ရွိ သည္ဆို၏။ ထုိဦးေရအနက္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ဦးေရမွာ(၂၈.၆) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိရာ လူငယ္ဦးေရ(၁၅)သန္းနီးပါးရွိ၏။ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္စဥ္းစားမိသည္ကိုေဝမွ်လို၏။

စာဖတ္သူမ်ားလည္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားေပးေစလိုပါသည္။ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီးဟုအဆိုရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္ မဟုတ္လား။လူငယ္မ်ားအေရးေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းေနသည့္လူငယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမေနသည့္လူငယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲၿပီးစဥ္းစားရပါမည္။ အမွန္မွာေတာ့ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ဆိုသည္မွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္သာ ရွိေနသင့္သည့္ အရြယ္ျဖစ္၏။

သူတုိ႔ စာသင္ခန္းထဲေရာက္ေရးကို ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။စာသင္ခန္းအတြင္းေရာက္ၿပီးလွ်င္လည္း ေနေပ်ာ္ေသာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးရဦးမည္ျဖစ္၏။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိးတက္မႈတစ္ခုျမင္ရ၏။ ေက်ာင္းအပ္စဥ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာမေပးရျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းဝတ္စံုဗလာစာအုပ္၊ ဖတ္စာအုပ္တို႔အခမဲ့ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္၏။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည့္သည္ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္းယခင္ႏွင့္စာလွ်င္ ေတာ္ပါေသး၏။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဝင္ေငြတိုးတက္လာၿပီးပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တုိးျမႇင့္ရရွိလွ်င္ေတာ့ အထက္တန္းအဆင့္အထိေက်ာင္းသားအားလံုးကိုအရာ ခပ္သိမ္းအခမဲ့ျဖစ္ေစသင့္၏။

ထုိ႔အျပင္လည္း ကေလးမ်ားေက်ာင္းေပ်ာ္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ားရွာရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကိုေဆာင္ပုဒ္သက္သက္မဟုတ္ အမွန္ အသက္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ စာသင္႐ံုသက္သက္မွ်ႏွင့္မၿပီးေတာ့ပါ။ ကေလး၏စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ စာရိတၱပိုင္း၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရး
အပိုင္း၊ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္တတ္မႈအစရွိသည္တို႔ကိုပါေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္၏။

အေျခခံပညာေက်ာင္းတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ စာသင္ၾကားမႈစနစ္ရွိရမည္။ ကေလးတို႔အသက္အရြယ္အလိုက္ ကစားခုန္စားလုပ္ရမည္။ပံုေျပာျခင္း၊ ဇာတ္လမ္းကေလးတုိ႔တြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း၊သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ကဗ်ာစပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ကေလး၏ဥာဏ္ရည္ႏွင့္ စာရိတၱတုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနတို႔ဖန္တီးေပးရမည္။

ယခုအခါ ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္ရွိေနသည့္ေက်ာင္းတြင္းစာၾကည့္တုိက္တုိ႔ ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစရန္လည္းအေရးတႀကီးလုပ္ေပးရမည္သာျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ကေလးမ်ား ျပင္ပဗဟုသုတ၊ ေဒသႏၲရဗဟုသုတရေစရန္ အနီးအနားေဒသမ်ား၊
ေတာေတာင္လယ္ကြင္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ဇာတ္႐ံုမ်ား၊ျပတိုက္မ်ားစသည္ျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီးတိုမ်ားစီစဥ္သင့္၏။

ထုိသို႔ေသာအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေငြေၾကးျပည့္စံုသူေက်ာင္းသားမ်ားသာပါဝင္ခြင့္ရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ အားလံုးတန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရန္စီစဥ္ရန္လိုပါ၏။ ကေလးမ်ားငယ္စဥ္ကတည္းကလူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္ခြဲျခားေသာစိတ္မ်ဳိး မေပၚရန္အေလးထားသင့္၏။

သု႔ိမွသာ ေက်ာင္းေနကေလးတုိင္း ေက်ာင္းေပ်ာ္မည္ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအားလံုးနီးပါးေက်ာင္းေနၾကေသာ္လည္း မူလတန္းအဆင့္မၿပီးမီေက်ာင္းထြက္ကုန္ၾက၏။ မူလတန္းဆံုးခန္းတုိင္မသင္ႏုိင္ေသာႏႈန္းမွာၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္(၁.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္(၁၃.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိ၏။

ကေလးငယ္မ်ား ထုိသို႔မူလတန္းအဆင့္ပင္ၿပီးစီးေအာင္ မတက္ႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးဆက္ကို ထုိကေလးငယ္မ်ားသာမကသူတို႔၏မိဘမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးအထိ သက္ေရာက္ခံစားရ၏။ပညာေခတ္ႀကီးတြင္ ပညာနည္းသူတို႔အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအဖုိ႔လူရာဝင္ႏုိင္ရန္မလြယ္လွပါ။

ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းၿပီးေအာင္မတက္ႏုိင္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေနထုိင္သည့္အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းေဝးလြန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းစရိတ္မတတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေနထုိင္ရာအရပ္တြင္စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း၊
မိဘမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ကေလးငယ္ အလုပ္လုပ္သည့္ဝင္ေငြကို သံုးစြဲေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၄င္းတုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္တုိ႔အတြက္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခက္အခဲတစ္ရပ္မွာ သင္ၾကားေသာျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္မိခင္ဘာသာစကားမတူညီ မႈလည္းရွိေသး၏။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေတာ္ပင္နိမ့္က်ေနေသာအေျခအေနမွ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးစားဆဲကာလျဖစ္၍ စိတ္ေစာ၍မရသည္ကို သိပါ၏။

ပ်က္ေနေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပင္ရမည္၊ စီးပြားေရးစနစ္ ျပင္ရမည္၊ပညာေရးစနစ္ျပင္ရမည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျပင္ရမည္၊ က်န္းမာေရးစနစ္ျပင္ရမည္၊ ျပည္သူမ်ား၏ နိမ့္က်ေနေသာစာရိတၱကို ျပင္ရမည္။ျပင္ရန္ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္ကို သိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုေျမာက္ျမားစြာထဲမွအေရးအႀကီးဆံုးကိုေျပာပါဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ျဖစ္၏။

တစ္ဆယ့္ငါးသန္းေသာ လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ က်န္အခက္အခဲမ်ားပါ ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသိရွိလွ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူႏိုင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္း၍ အေျဖရွာလိုက္လွ်င္ သိပ္ေတာ့ခဲယဥ္းမည္မထင္ပါ။

ယခုေခတ္စားေနေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုအဆံုးသတ္ပါမည္။
‘လူငယ္မ်ားကိုဝန္းရံၾက’

ေက်ာ္ထြဋ္ေက်ာ္

Post Author: Ma Ma Lay