အသံုးမ်ားေသာ အတိုင္းအတာမ်ား

* အသံုးမ်ားေသာ အတိုင္းအတာမ်ား *

12လက္မ = 1 ေပ
3ေပ = 1 ကိုက္
22 ကိုက္ = 1 သံႀကိဳး
10 သံႀကိဳး = 1 ဖာလံု
8ဖာလံု =1 မိုင္

16 ေအာင္စ = 1 ေပါင္
14 ေပါင္ = 1 စတုန္
2 စတုန္ = 1ကြာတ
4 ကြာတ = 1 ဟန္ဒရိတ္
20 ဟန္ဒရိတ္ = 1 တန္

Units of Length
**************
1 centimetre (cm)= 10 millimetres(mm)
1 metre(m) = 100 centimetres(cm)
1kilometre(km) = 1000 metres(m)
1Inch = 2.54 centimeter
1 m = 3.28 ft
1mile = 1.6090 Km

Weight
******
1 gram (g) = 1,000 milligrams(mg)
1 kilogram (kg) = 1,000 grams (g)
1 Liter (L) = 1000 grams(g)
1 Liter (L) = 1000 milliliter(ml)
1 Liter (L) =1.057 quarts(qt)
1 milliliter(ml) = 1 cubic centimeter (cc)
1 gram(g) = 1 cubic centimeter (cc)
1 pound (lb) = 453.59 grams(g)
2.21 pounds = 1 kilograms
၁ တန္ = ၂၂၄၀ ေပါင္
၁ ပိသာ = ၃.၆ ေပါင္
ဘိလပ္ေျမ၁ အိတ္ = ၁၁၂ ေပါင္
1Gallon = 2 Viss ( ပိသာ )
1 gallon = 4 quarts
1 gallons = 3.785 liters

၁ က်ပ္သား = ၁၆.၃၂၉၃ ဂရမ္

Tempture
*********
°F = 1.8 °C+32 (°F to °C)
K =°C +273 (K to °C )

Sand & Stone
************
၁ က်င္း = ၁၀၀ ကုဗေပ(အလ်ားxအနံxအျမင့္ )

Wood
******
1 ton = 50 cft
အသား ၅၀ကုဗေပ (သို႔) ( ၄၀၀ လက္မ × အရွည္ ၁၈ ေပ) ကို တစ္တန္ ဟုတြက္သည္။
လက္သမားတြက္ သစ္တစ္တန္
(က်သင့္ေငြ=ထု×ျဗက္×အရွည္×1တန္တန္ဖိုး×အေခ်ာင္းေရ÷7200)
ဥပမာ 1တန္ 720000ျဖင့္ 4″ 2″ အရွည္ 9ေပ အေခ်ာင္း 50 တန္ဖိုးရွာရန္
က်သင့္ေငြ=4×2×9×720000×50÷7200 က်ပ္
=360000 က်ပ္

Acera (ဧက)
**********
၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
၁ ဧကရွိေသာ စတုရန္းပံုအနားတစ္ဖက္ = ၂၀၈.၇၁ေပ(၂၀၉)
၁ ဧကရွိေသာ စတုရန္းပံု ပတ္လည္အနား = ၈၃၄.၈၄ ေပ(၈၃၆)

“ေျမဧက ဖြဲ ့နည္း – တြက္နည္းမ်ား”
*************************
* တစ္ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
တစ္ ဟက္တာ = ၂.၄၇ ဧက
တစ္ စတုရန္းမိုင္ = ၆၄၀ ဧက
* ေလးနားညီ စတုရန္း =
အလ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x အနံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။
* ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ားxနံ ÷ 43560
*ႏွစ္နားျပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ =
ျပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560
* ၾတိဂံ = ၀.၅xအေျခxအျမင့္ ÷ 43560
* ေထာင့္မွန္ ၾတိဂံ –
အေျခxအျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷ 43560
* စက္ဝိုင္း – =
အခ်င္းဝက္x အခ်င္းဝက္x 3.1416 ÷ 43560
(သို႔)
စက္ဝိုင္း –
အခ်င္းxအခ်င္းx .၇၈၅၄ ÷ 43560
* ပံုေသ ေျမွာက္ကိန္း ၀.၇၈၅၄
၀.၇၈၅၄ သည္ ပိုင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ ကို
(အနားေလးဖက္) ၄ ႏွင့္စားျပီး စတုရန္းကြက္ ေဖၚသည္။
အနားငါးမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္ အနားမ်ားစြာ =
စတုဂံ စတုရန္း ၾတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ျပီးတြက္
ရလာဒ္အားလံုးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။

ျမန္မာအတိုင္းအတာအေခၚမ်ား –
***********************
၁၀ ဆံခ်ည္ = ၁ ႏွမ္း
၆ ႏွမ္း = ၁ မုေယာ
၄ မုေယာ = ၁ လက္သစ္
၈ လက္သစ္ = ၁ မိုက္
၃ မိုက္ = ၁ ေတာင္
၄ ေတာင္ = ၁ လံ
၇ ေတာင္ = ၁ တာ
၂၀ တာ = ၁ ဥသာဘ
၂၀ ဥသာဘ = ၁ ေကာသ
၄ ေကာသ = ၁ ဂါ၀ုဒ္
၄ ဂါ၀ုဒ္ = ၁ ယူဇနာ
၁ ယူဇနာ = ၁၂ မိုင္ ၆ ဖာလံု ၄ သံၾကိဳး
၁ ေတာင္ =၁ ေပခြဲ
၁ လံ = ၆ ေပ
၁ မိုက္ = ၆ လက္မ
၁ ထြာ = ၉ လက္မ

၃၆ ပရမာဏုျမဴ = ၁ အဏုျမဴ
၃၆ အဏုျမဴ = ၁ လိကၡာျမဴ
၇ လိကၡာျမဴ = ၁ သန္းဦးေခါင္း
၇ သန္းဦးေခါင္း = ၁ မုန္ညင္းလုံး
၃ မုန္ညင္းလုံး = ၁ ႏွမး္လုံး
၄ ႏွမ္းလုံး = ၁ ဆန္လုံး
၄ ဆန္လုံး = ၁ ခ်င္းေရြး
၈ ခ်င္ေရြး = ၁ ပဲ
၅ ပဲ = ၁ မတ္
၂ မတ္ = ၁ ငါးမူး
၂ ငါးမူး = ၁ က်ပ္
၅ က်ပ္ = ၁ ပုိ
၂၀ ပုိ = ၁ ပိသာ
၃ လက္ဘက္ရည္ဇြန္း = ၁ စားပြဲဇြန္း
၂ စားပြဲဇြန္း = ၁ အရည္ေအာင္စ

၂လျမဴ = ၁ လျမက္
၂လျမတ္ = ၁ လမယ္
၂လမယ္ = ၁စလယ္
၂စလယ္ = ၁ခြက္(၄ဘူး)
၂ခြက္ = ၁ျပည္(၈ဘူး)
၄ျပည္ = ၁စိတ္
၂စိတ္ = ၁ခြဲ
၂ခြဲ = ၁တင္း
၁တင္းခြဲ = ၁အိပ္
စပါး ၂၅တင္း = လွည္းတစ္စီးတိုက္
ဆန္တစ္အိပ္ = ၁၀၈ ေပါင္

2 ေရြးကေလး = 1 ေရြးႀကီး
4 ေရြးႀကီး = 1 ပဲ
2 ပဲ = 1 မူး
2 မူး = 1 မတ္
2 မတ္ = 1 ငါးမူး
2 ငါးမူး = 1 က်ပ္
16 ပဲ = 1 က်ပ္သား

Paper size
**********
A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in
A2 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in
A3 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 in
A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in
A5 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 in
A6 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 in
A7 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in
A8 52 x 74 mm 2.0 x 2.9 in
A9 37 x 52 mm 1.5 x 2.0 in
A10 26 x 37 mm 1.0 x 1.5 in
Letter 216 x 279 mm 8.5 x 11.0 in 1:1.2941
Legal 216 x 356 mm 8.5 x 14.0 in 1:1.6471

Processor or Virtual Storage
***********************
1Bit = 1 Binary Digit

8Bits = 1Byte

1024 Bytes = 1KB(Kilo Byte)

1024KBs=1MB(Mega Byte)

1024MBs=1GB(Giga Byte)

1024GBs=1TB(Terra Bytes)

1024TBs=1PB(Peta Byte)

1024PBs=1EB(Exa Byte)

1024EBs=1ZB(Zetta Byte)

1024ZBs=1YB(Yotta Byte)

1024YBs=1 Bronno Byte

1024Bronno Bytes=1Geop Byte

1(KHz) kilohertz = 1000 (Hz)hertz
1(MHz)megahertz = 1000(KHz) kilohertz
1 (GHz)gigahertz = 1000 (MHz)megahertz

Credit :

Post Author: Ma Ma Lay