“ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ သားသမီးသုံးမ်ဳိး”

“ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ သားသမီးသုံးမ်ဳိး”

အတိဇာတံ အနုဇာတိ၊

ပုတၱမိစၦႏၱိ ပ႑ိတာ။

အဝဇာတံ နဣစၦႏၱိ၊

ေယာေဟာတိကုလဂႏၶေနာ။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူတယ္။

အတိဇာတ သားသမီးတစ္မ်ဳိး၊

အနုဇာတ သားသမီးတစ္မ်ဳိး၊

အဝဇာတ သားသမီးတစ္မ်ဳိး

ဆုိျပီး သုံးမ်ဳိးေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

၁။ အတိဇာတသားသမီး

မိဘမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိနားလည္သိရွိျပီး စြမ္းနုိင္တဲ့အခါမွာ ျပန္ျပီးေတာ့ေစာင့္ေရွာက္တတ္၍ မိဘတုိ႔ထက္ အက်င့္သီလ အာစာရဂုဏ္ လိမ္မာေရးျခားျပည့္စုံတဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ အတိဇာတ သားသမီးလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သားသမီးမ်ဳိးပင္ျဖစ္၏။

ထင္ရွားေအာင္ ေျပာရရင္ သာသနာေတာ္မွာ ရွင္ရဟန္း အျဖစ္ျဖင့္ မိဘ၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိေပးဆပ္ေနေသာ သားသမီးမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ရွင္ရဟန္းဆုိတည္းက သီလအားျဖင့္ မိဘတုိ႔ေစာင့္ထိန္းေနေသာ ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလထက္၊ ၂၂၇သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားေစာင့္ထိန္းေနျခင္းသည္ပင္ အက်င့္သီလအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေနမည္သာျဖစ္၏။ ထုိသားသမီးမ်ဳိးကုိ အတိဇာတ သားသမီးလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

၂။ အနုဇာတသားသမီး

မိဘမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ နားလည္သိရွိျပီး စြမ္းနုိင္တဲ့အခါမွာ ျပန္ျပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၍ မိဘတုိ႔ႏွင့္ အက်င့္သီလ အာစာရဂုဏ္ လိမ္မာေရးျခားျပည့္စုံတဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ အနုဇာတသားသမီးလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ဆုိလုိတာက မိဘမ်ားက ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ တရားနာျခင္းစတဲ့ အက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသလုိ သားသမီးမ်ားကလည္း မိဘမ်ားျပဳက်င့္သကဲ့သုိ႔ တန္းတူ ျပဳက်င့္ျခင္း၊ မိဘေက်းဇူးတရားမ်ားကုိနားလည္သိရွိျခင္း၊စတဲ့ အက်င့္ေတြနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(တနည္းအားျဖင့္) မိဘမ်ားက ရတနာသုံးပါးအားဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ကံ ကံ၏ အေၾကာင္းအက်ဳိးကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္း စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပီပီ သာသနာရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ ျဖစ္တဲ့ အက်င့္တရားတုိ႔ျပည့္စုံသလုိ သားသမီးမ်ားကလည္း မိဘတုိ႔နည္းတူ ထုိအက်င့္တရားမ်ားျပည့္စုံျပီး မိဘတုိ႔ေက်းဇူးအား အထူးသိတတ္ေပးဆပ္တတ္တဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိဘမ်ားက မိဘက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသလုိ သားသမီးမ်ားကလည္း ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းလုိ႔ေခၚတဲ့ (ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္) စတဲ့ သားသမီးက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေနျပီး မိဘမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်င့္သီလတူညီ အက်င့္တရားမ်ားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံျပည့္စုံေနတဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသားသမီးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

၃။ အဝဇာတသားသမီး

မိဘတုိ႔၏ ေက်းဇူးတရားကုိမသိ၊ သိေအာင္လည္းမၾကိဳးစား၊ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိေပးဆပ္ရေကာင္းမွန္း မသိသည့္အျပင္ စာရိတၱပုိင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ထုိမွတဖန္ မိဘတုိ႔က မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသည့္ သမၼာဒိ႒ိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားကေတာ့ မွားေသာ အယူဝါဒရွိတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊

မိဘမ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္ပီပီ ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ တရားနာျခင္း၊ စတဲ့ အက်င့္တရားမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားက ေသာက္စား မူးယစ္ေပ်ာ္ပါးျခင္း၊မိဘတုိ႔က မိဘက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားက သားသမီးက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္း၊

(ဥပမာ) မိဘမ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕ မိဘဘုိးဘြားမ်ား လက္ထက္တည္းကေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္အပါအဝင္သားသမီးက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေအာင္ေနခဲ့ျပီး မိဘအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိတဲ့ အခါမွာလည္း မိဘက်င့္ဝတ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ္လည္း၊ယခုလက္ရွိသားသမီးမ်ားကေတာ့ သားသမီးက်င့္ဝတ္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(ဥပမာ)ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္ဆုိတဲ့ သားသမီးက်င့္ဝတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေစာင့္ထိန္းဘဲ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ဘာသာျခား အယူကုိ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းစတဲ့ မိဘေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ မသိရွိ မေပးဆပ္ျခင္း၊မိဘမ်ားထက္ ကုိယ္က်င့္သီလထက္နိမ့္က်ျခင္း၊ မိဘေျပာဆုိဆုံးမမႈကုိမခံယူဘဲ ေသာက္စားမူးယစ္ပ်က္စီးေနျခင္း၊

အက်င့္စာရိတၱမ်ား ပ်က္ျပားျခင္း၊ ေစာင့္ေလမ်ုိးႏြယ္စတဲ့ သားသမီးတုိ႔ထိန္းသိမ္းအပ္သည့္ က်င့္ဝတ္ကုိ မထိန္းသိမ္းဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ ပက္စက္ျပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ စြန္႔လႊတ္ျပီး မိစၦာအယူကုိ ခံယူျခင္းစတဲ့ အယူဝါဒ ပ်က္စီးျခင္းစတဲ့ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးျပီး ကုိယ္က်င့္သီလ ေအာက္တန္းက်ေနတဲ့ သားသမီးမ်ဳိးကုိ အဝဇာတသားသမီးလုိ႔ေခၚဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ မိဘတုိ႔ထက္ကုိယ္က်င့္တရားနိမ့္က်ျပီး ပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီခ်င္တုိင္းပ်က္စီးေနတဲ့ အဝဇာတသားသမီးမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရပါမယ္။

မိဘမ်ား မိဘဝတ္တရားမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသလုိ သားသမီးမ်ားကလည္း သားသမီးက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေအာင္ မိမိႏွင့္ဘာ သာတူ လူမ်ဳိးတူသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းစတဲ့ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ မိဘေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားျခင္း၊ နားလည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း၊

မိဘတုိ႔က်င့္သုံးအပ္တဲ့ ဒါန သီလ သမာဓိ ပညာစတဲ့ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ရဲ႕ အက်င့္တရားမ်ားကုိ က်င့္ၾကံၾကသလုိ မိမိတုိ႔လည္း က်င့္ၾကံအားထုတ္နုိင္ေအာင္ အတိဇာတသားသမီးမ်ဳိး မျဖစ္နုိင္ေတာင္မွ အနုဇာတ သားသမီးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ အဝဇာတ သားသမီးမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

စာဖတ္သူအားလံုးသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

Thanks;NandarLwin(bagoknowledge)

Post Author: Ma Ma Lay