ငရဲက်ေၾကာင္း တရား(၁၀) ပါး

ငရဲက်ေၾကာင္း တရား(၁၀) ပါး

(၁) သနားညွာတာျခင္း ကင္းလ်က္ ေသြးစြန္းေသာလက္ျဖင့္
သူ႔အသက္ကိုသတ္ေလ့ရွိျခင္း။
.
(၂) ရြာ၌ျဖစ္ေစ ေတာ၌ျဖစ္ေစ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူေလ့ရွိျခင္း။
.
(၃) မာတုရကၡိတ (အမိ ေစာင့္ေရွာက္ထားသူ) စေသာ
မိန္းမ ဆယ္မ်ဳိးတို႔၌ကာမျဖင့္ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိျခင္း။
.
(၄) ပရိသတ္အလယ္၌ တံစိုးလက္ေဆာင္ စေသာ
လာဘ္အမိသေၾကာင့္မဟုတ္မမွန္ ေျပာေလ့ရွိျခင္း။
.
(၅) ညီညႊတ္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားေအာင္
ကုန္းေခ်ာစကား ေျပာၾကားတတ္ျခင္း။
.
(၆) သူတစ္ပါးတို႔၏ နားစပ္ခါးေစတတ္လ်က္ အမ်က္ထြက္ဖြယ္
စကား ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကိုေျပာၾကားတတ္ျခင္း။
.
(၇) အက်ဳိးမဲ့ အခါမဲ့ တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ ၿပိန္းဖ်င္းေသာ
စကားကိုေျပာဆိုတတ္ျခင္း။
.
(၈) သူတစ္ပါးတို႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ အေဆာက္အဦတို႔သည္
ငါ့ဥစၥာျဖစ္မူေကာင္းေလစြ စသည္ျဖင့္ သူတစ္ပါး ဥစၥာပစၥည္းကို
ေရွးရႈႀကံစည္မႈ အဘိဇၥ်ာစိတ္ အႀကံရွိျခင္း။
.
(၉) ဤသတၱဝါတို႔အား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ၾကပါေစ
စသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္အႀကံရွိျခင္း။
.
(၁၀) လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ
အစရွိသျဖင့္ မွားေသာအျမင္ရွိျခင္း။

Credit to အဆိုအမိန္ ့မ်ားနွင့္ ဗဟုသုတဆုိင္ရာစာေပမ်ား
မူၾကိဳဆရာ

Post Author: Ma Ma Lay