ပညာတတ္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ အမွန္တရားမ်ား

ပညာတတ္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ အမွန္တရားမ်ား

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ “သ တိမမူ ဂူမျမင္” ဟူေသာ ျမန္မာစကား ပုံတစ္ခုရွိေပသည္။ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆ ျခင္းမရွိေစရန္ ဆုံးမထားသည့္ စကား ပုံပင္ျဖစ္သည္။ လူဟူသည္ အတတ္ ပညာ၊ အသိပညာအေနျဖင့္ မည္မွ် ပင္ တတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ သတိမျပဳမိေသာ အခ်က္ မ်ားရွိေနတတ္ေပသည္။ ပညာတတ္ မ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔သတိမျပဳမိသျဖင့္ အမွားမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေပ သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ပညာ တတ္မ်ားအေနျဖင့္ သတိ မျပဳမိတတ္ သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ေလ့လာတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

၁။ မည္မွ်ပင္ ပညာတတ္ေျမာက္ ၿပီး၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားပါေစ လက္ ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မရွိလွ်င္ မည့္သည့္အရာကုိမွ် ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ေခ်။

ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ႏွင့္စာေတြ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ မႈမရွိလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္ယူ ထားသည့္ပညာရပ္ကုိ လက္ေတြ႔နယ္ ပယ္တြင္ ေပါင္းစပ္အသုံးမခ်ႏုိင္လွ်င္ ဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိသူသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ ပညာတတ္ေျမာက္ သူအျဖစ္ မေခၚဆုိႏုိင္ေပ။

၂။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မႈ သည္ တစ္သီးတစ္ျခားစီရွိေနေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္မွာ လူ႔ဘ၀ဟူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္ဖုိ႔လည္း အေရး ႀကီးေပသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။ အေပ်ာ္လြန္ျခင္းသည္ ဘ၀ေအာင္ ျမင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေအာင္ျမင္မႈေနာက္ကုိ လိုက္လြန္း သျဖင့္ ဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း ေပ်ာက္ ဆုံးတတ္ေပသည္။

၃။ အလြန႔္အကၽြံ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေႏွာင္႔ အယွက္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။

“အတတ္ၾကဴး အရူးျဖစ္” ဟူေသာ ဆုံးမစကားအတုိင္း အလုပ္ တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ေတြးေခၚဆုံး ျဖတ္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္ ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကုိ လက္ လႊတ္ ဆုံးရႈံးရတတ္ေပသည္။

ပညာတတ္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ အမွန္တရားမ်ား
၄။ လူသားတုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အေထြေထြႏွင့္ က်ရႈံးမႈအဖုံဖုံ ရွိေန တတ္သည္။

ဘ၀ဆုိသည္မွာ နိမ့္တုံ/ ျမင့္တုံရွိသည့္ တရားသေဘာကုိလည္း ဆင္ျခင္သတိျပဳဖုိ႔လုိေပသည္။ အ ေကာင္းဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိသလုိ အဆုိးဆုံးျဖစ္လာလွ်င္လည္း ရင္ဆုိင္ရဲဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳ အပ္ေပသည္။ လူသားတုိင္းအတြက္ ေလာကဓံသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး ကုိ ဒြန္တြဲလ်က္ ဖန္တီးေပးထားသည္။

၅။ အမွားမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိးတက္ မႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ အမွားကုိရင္ဆုိင္ရမွာ စုိးရိမ္လြန္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာမျပဳမိဘဲ ေနျခင္းထက္ အမွားမ်ားမွလည္း တုိးတက္မႈ တစ္စုံ တစ္ရာရရွိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳရန္ လုိအပ္ေပသည္။ အမွားျပဳလုပ္မိ ျခင္းမွ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ၿပီး ဘ၀ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိလည္း သတိျပဳ သင့္ေပသည္။ အမွားျပဳလုပ္မိတုိင္း က်ဆုံးမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ဧကန္ မုခ်မသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္သည္။

၆။ မိမိ၏၀ါသနာႏွင့္ တစ္ထပ္ တည္းမက်သည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိေနတတ္ သည္။

လူသားတုိင္းသည္ ၀ါသ နာႏွင့္အလုပ္ကုိ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိျခင္း ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ ေသာ္ ဘ၀ဟူသည္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထား သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေလွနံ ဓားထစ္မွတ္ယူျခင္းငွာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္သလုိ မျဖစ္သ ျဖင့္ ျဖစ္သည့္အရာေပၚတြင္ မွန္ကန္ စြာ လုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရရွိတတ္ေၾကာင္းကုိ ပညာတတ္ မ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပ သည္။

၇။ ျပႆနာကုိ ဖန္တီးသူမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ သာ ျဖစ္တတ္ေပသည္။

ပညာတတ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပါးသူ၏ အမွားကုိ ျမင္လြယ္ ေတြ႔လြယ္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္၏ အမွားကုိ မျမင္ တတ္ေၾကာင္း သတိ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတုိင္း ၏ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အ ေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းမွာ မိမိ ကုိယ္တုိင္ကုိ ပထမဦးစြာ ဆန္းစစ္သုံး သပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၈။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆုံးခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဦးစား မေပးမိရန္သတိျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ေပ သည္။

မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဦး စားေပးၿပီး ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ မွန္ကန္မႈႏွင့္နီးစပ္ဖုိ႔ရာ မျဖစ္ ႏုိင္ေပ။ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္မႈျဖင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္မွသာလွ်င္ မွန္ကန္ သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္။ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဦးစားေပး လြန္ျခင္းသည္ အမွားမ်ားပင္ျဖစ္ တတ္ေၾကာင္းကုိလည္း သတိျပဳသင့္ ေပသည္။

၉။ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဆုပ္ကုိင္ ႏုိင္ဖုိ႔ရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု ထင္ျမင္ေနသမွ် ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနေပ လိမ့္မည္။

အခြင့္အလမ္းရွိသည္ျဖစ္ေစ။ မရွိေသး သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရမည့္အရာမွာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ လက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိေသာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ပညာတတ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိသည္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ ဖုိ႔ရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ရံဖန္ရံခါ ထင္ျမင္တတ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ထင္ျမင္ေနလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ေ၀းကြာေနေပလိမ့္မည္။ ေျခလွမ္း ကုိရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔ တစ္လွမ္းတုိး ျခင္းသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လမ္းစ ကုိ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာတတ္မ်ား အေနျဖင့္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ မေမ့မ ေလ်ာ့ သတိျပဳရန္လိုအပ္ေပသည္။ မိမိတုိ႔သင္ယူထားသည့္ အတတ္ ပညာႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ အစြန္း မေရာက္ဘဲ အလယ္အလတ္ လမ္း စဥ္ျဖင့္ဘ၀ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ ႏုိင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

Credit to   လွ်ံဇြဲကို

Post Author: Ko Sai