ပုညႀကိယာ ၀တၳဳ ၁၀ပါး

ပုညႀကိယာ ၀တၳဳ ၁၀ပါး

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳက်င့္ရာျဖစ္ေသာ ပုညႀကိယာ ၀တၳဳ ၁၀-ပါး

ပုညကိရိယ = ျပဳထိုက္သည့္ ေကာင္းမႈ၊

ဝတၳဳ = ေကာင္းက်ိဳးတို႔၏ တည္ရာ၊

ပုညကိရိယ ဝတၳဳ = ေကာင္းက်ိဳးတို႔၏ တည္ရာျဖစ္၍ ျပဳထိုက္သည့္ ေကာင္းမႈမ်ား။

၁။ ဒါန၊ စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း။

၂။ သီလ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။

၃။ ဘာ၀နာ၊ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္ျခင္း။

၄။ အပစာယန၊ ႐ိုေသထိုက္သူတို႔ကို ႐ိုေသျခင္း။

၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ကုသိုလ္ေရးတို႔၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၆။ ပတၱိဒါန၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ကို သူတစ္ပါးအား အမွ်ေပးေ၀ျခင္း။

၇။ ပတၱာႏုေမာဒနာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္း။

၈။ ဓမၼႆ     ၀န၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားျခင္း။

၉။ ဓမၼေဒသနာ၊ လာဘ္ကိုမငဲ့ကြက္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္းတရား ေဟာၾကားျခင္း။

၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ၊ အယူကို ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာယူျခင္း။

ဒါန = စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း၊

သီလ = ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး စသည္ သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊

ဘာဝနာ = တရားအားထုတ္ျခင္း၊

အပစာယန = ႐ိုေသထိုက္သူကို ႐ိုေသျခင္း၊

ေဝယ်ာဝစၥ = ကုသိုလ္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ပတၱိဒါန = မိမိျပဳသည့္ ကုသိုလ္အဖို႔ကို အမွ်ေဝျခင္း၊

ပတၱာႏုေမာဒန = သူတပါးျပဳသည့္ ကုသိုလ္ကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊

ဓမၼႆ     ဝန = သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားျခင္း၊

ဓမၼေဒသနာ = သူေတာ္ေကာင္းတရား ေဟာၾကားျခင္း၊

ဒိ႒ိဇုကမၼ = ေျဖာင့္မွန္ေသာ အယူဝါဒ။

Post Author: Ko Sai