ပေဟဠိဆန္ေသာ အဆံုးအမမ်ား

ပေဟဠိဆန္ေသာ အဆံုးအမမ်ား

၁။ တစ္ေန႔ လက္ခုပ္ သံုးခါတီး။
၂။ ငါးဟင္းႀကီးမ်ား အၿမဲစား။
၃။ ေရေအး အခါခါေသာက္။
၄။ ေတာင္ေဝွးသံုးေခ်ာင္းေထာက္။
အႏၲရာယ္ကင္းေပ်ာက္။
မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္။

=================================

၁။ “တစ္ေန႔လက္ခုပ္သံုးခါတီး”ဆိုသည္မွာ တစ္ေန႔လ်ွင္ သံုးႀကိမ္ ဘုရားရွိခိုးပါဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(အိပ္ယာထတစ္ႀကိမ္၊ အလုပ္အကိုင္သြားခါနီးတစ္ႀကိမ္၊ အိပ္ယာဝင္တစ္ႀကိမ္)။

=================================

၂။ “ငါးဟင္းႀကီးမ်ားအျမဲစား” ဆိုသည္မွာ ငါးပါးသီလကို အျမဲလံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါ ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

=================================

၃။ “ေရေအးအခါခါေသာက္” ဆိုသည္မွာ ေအးျမေသာ ေမတၱာ ဘာဝနာတရားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ပြါးပါ ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

=================================

၄။ “ေတာင္ေဝွးသံုးေခ်ာင္းေထာက္” ဆိုသည္မွာ အနိစၥ-မျမဲျခင္း၊ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း၊ အနတၱ-ကိုယ္စိုးကိုယ္ပိုင္ ခိုင္ျမဲေသာ အႏွစ္သာရ ဘာမ်ွမရွိဟူေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို မၾကာမၾကာ ဆင္ျခင္ပြါးမ်ားပါဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

=================================

“အႏၲရာယ္ကင္းေပ်ာက္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္” ဆိုသည္မွာ ထိုတရားေလးပါးကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လိုက္နာက်င့္သံုးေနပါက ဘဝမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ ရန္စြယ္ဟူသမ်ွတို႔ မက်မေရာက္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ျပီး တေျဖးေျဖးနဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ ပါမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

=================================

အားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ၾကၿပီး သတၱဝါ မွန္သ၍ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ့သာယာ ရွိၾကပါေစ။

Credit to ေရႊေရးေဆာင္ဆရာေတာ္

Post Author: Ko Sai