” မစင္ကို မစင္လို သေဘာထား စြန္႔မွ အနံ႔ထြက္မည္ “

” မစင္ကို မစင္လို သေဘာထား စြန္႔မွ အနံ႔ထြက္မည္ “

သားတို႔လက္ထဲက ရွာေဖြစုစည္းထားသမ်ွ ပစၥည္း
အႀကိဳ က္နဲ႔တဲြၿပီး ရွာေဖြထားရတာခ် ည္းျဖစ္လို႔
စိတ္မစင္ၾကယ္ဘူးသား။
သားတို႔ေနတဲ့အိမ္ စိတ္ႀကိဳ က္နဲ႔ ေဆာက္ထားတယ္။
သားတို႔ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ စိတ္ႀကိဳ က္ရာ အလုပ္။
သားတို႔ ရယူထားတဲ့ မယား စိတ္ႀကိဳ က္ကေပးစားထား
တာ။
သားတို႔ ရွာေဖြတဲ့ အသုံးအေဆာင္မ် ား စိတ္ႀကိဳ က္က
ရွာေပးထားတာ။
သည္ေတာ့ စိတ္နဲ႔ အႀကိဳ က္ ေပါင္းၿပီးရွာထားရတာ။
ရွာေဖြစဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္စိတ္ေတြ ကင္းလို႔
လား။
သုံးေဆာင္စဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္စိတ္ေတြ
ကင္းလို႔လား။
သိုမွီးထိန္းသိမ္းထားေပးရစဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္
စိ္တ္ေတြ ကင္းလို႔ ရွင္းလို႔လား။
ဘယ္ကမွ မလာေတာင္ ဒါ ငါပိုင္လို႔ အေတြးေပၚတာနဲ႔
ေသာက, ကေတာ့ လာမွာပဲ။
ဒါ ငါပိုင္လို႔ အစဲြႀကီးေနတာနဲ႔ အၿခံအရံမွီၿပီးျဖစ္တဲ့
မာနက လာမွာပဲ။
သည္လို မစင္တဲ့အရာကို စင္တဲ့အရာနဲ႔ ေျပာင္းလဲတဲ့
အခါ..
ေငြ ဘဏ္သြင္းၿပီး ခ် က္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားရပုံ
မ်ဴ ိး။
မစင္ပစၥည္းကို မခင္စိတ္သြင္း စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေစတနာ
ထက္ဖို႔ သန္႔ဖို႔ ဦးစားေပးရမယ္။

ေစတနာထက္ဖို႔က ဘဘ။
သူတစ္ပါးခိုင္းမွ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အသိနဲ႔ကိုယ္ လုပ္။
ေစတနာက် ဖို႔က် ေတာ့ ဘဘ။
ငါ ပစၥည္း၊ဝတၳဳ အလွဴ ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ စိတ္မထားနဲ႔။
(က)အဲ…ငါ့အလွဴ ငါေပး ငါကမ္းေနတယ္ဆိုကတည္းက
ညစ္စိတ္ဒိ႒ိနဲ႔၊အသင္းအပင္းလာၿပီ။
(ခ)ငါ့ပစၥည္းေတြ၊ငါအားကိုးရသူေတြ ဆိုကတည္းက
ညစ္စိတ္ တဏွာနဲ႔ အသင္းအပင္းလာၿပီ။
ဘဘရဲ႕ သည္သုံးမ်ဴ ိးကင္းၿပီး ေပးကမ္းရက္ေရာလို႔မွ
မရတာ။
သည္သုံးမ်ဴ ိး ကင္းဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဘဘ။
ေလ့က် င့္ရတာေပါ့။
သြားလမ္းက တျခားလမ္းေျပာင္းခ် င္ေတာင္
ေျခတစ္လွမ္းေတာ့ ယမ္းေပးရေသးတာပဲ မဟုတ္လား။
ဆိုပါစို႔..သားတို႔ လူ႔ေလာကမွာ ကိတ္မုန္႔တို႔၊ေပါင္မုန္႔တို႔
မစားၾကဘူးလား။
စားတာေပါ့ ဘဘ၊ ၿမိဳ႕ေနမ် ားဆို သူတို႔အပ် က္ခံလို႔
ေတာင္ မျဖစ္ၾကဘူး။
အဲဒါ ကိတ္မုန႔္၊ေပါင္မုန္႔ ဆိုေပမယ့္ အရင္းအျမစ္က
ဂ်ဴ ံမႈန္႔ေတြပဲကိုး။
စားၾကတဲ့အခါ ကိတ္မုန္႔၊ေပါင္မုန္႔ရဲ႕ အရသာေပၚမွာပဲ
စိတ္ကေလး တင္ထားေပးလိုက္ရင္ ဂ်ဴ ံဆီမ် ား စိတ္ေရာက္ၾကလို႔လားကြယ္။
မေရာက္ေတာ့ပါဘူး ဘဘ၊ ကိုယ္ေတြ႕မွာပဲ စိတ္ဝင္ဆံ့
ေနၿပီး..
အေပၚတင္ အရသာဓာတ္မွာပဲ စိတ္လမ္းဆုံးေနပါတယ္
ဘဘ။

ေအး…သည္ပုံစံကိုသာ အတုခိုး ေလ့က် င့္ေပတာ့။
စြန္႔တယ္ဆိုကတည္းက ကို္ယ္က အစြန္႔၊ စိတ္ကလည္း
ငါ့ဥစၥာမဟုတ္လို႔ အစဲြလႊတ္လိုက္ေတာ့။
သည္လို ငါနဲ႔ ပစၥည္းၾကား မွတ္စိတ္ကေလး ၾကားခံထား
လိုက္လို႔…..
(က)ငါ တျခား ပစၥည္း တျခား ျဖစ္သြားတဲ့အခ် ိန္
ဒိ႒ိတဏွာ ကင္းစင္သြားၿပီ။
(ခ)ငါ တျခား ပစၥည္း တျခား ျဖစ္ေနမွေတာ့ ငါနဲ႔ပုဂၢိဳလ္
လည္း ကင္းပ် က္သြားေတာ့လို႔ ..
မစင္စိတ္က စင္စိတ္အျဖစ္ ခ် က္ခ် င္းေျပာင္းသြားၿပီ
ေကာသား။
(ဂ)သည္လိုမွ မသိႏုိင္ေသး။
မစင္လူးလ်ွ င္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပုံမ်ဴ ိး၊
မစင္ၾကယ္ေသာ ညစ္ေပစိတ္မ် ား မကပ္ရဲတဲ့
ဘုရားဂုဏ္၊တရားဂုဏ္၊သံဃာ့ဂုဏ္ကို စိတ္က
ပြားေပး၊
အာရုံခ် င္း အလဲအလွယ္၊ အလႊဲအေျပာင္းလုပ္တဲ့
သေဘာမ်ဴ ိးေပါ့။

(ဃ)သည့္ထက္မ် ား ထိုးထြင္းဉာဏ္ေကာင္းလ်ွ င္ေတာ့
၁။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သည္သုံးမ်ဴ ိး အၿမဲေဖာက္ျပန္ေနပုံ
ကိုယ့္ကိုယ္က စ,လိုက္ၾကည့္၊ႏႈိက္ၾကည့္။
၂။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သုံးမ်ဴ ိးစလုံ တရစပ္ ပ် က္စီးေနပုံ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုက စ,ႏႈိက္ၾကည့္လုိက္။
၃။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သုံးမ်ဴ ိးစလုံးတို႔ရဲ႕ တားမရပုံ၊
ကိုယ့္ကိုယ္က စ,ႏႈိက္ၾကည့္၊လိုက္ၾကည့္။
သည္ေတာ့ အျဖစ္မွန္သိသြားၿပီ အထင္မႀကီးေတာ့ဘူး။
အထင္မႀကီးလ်ွ င္ အားကိုးတႀကီး စဲြလမ္းမႈ၊
အားကိုးတႀကီး ေမ်ွ ာ္မွန္းမႈ၊ သူ႔အေပၚ ကိုယ့္အေပၚ
မရိွေတာ့ဘူးေပါ့။
သေဘာေပါက္သြားပါၿပီ ဘဘ၊ ဟိုသုံးမ်ဴ ိး…..
ဟိုသုံးမ်ဴ ိး အသာထားဦး၊ သည္ေလးမ်ဴ ိး ဆက္နားေထာင္။
ဘာေတြမ် ား က် န္ေနေသးလို႔လဲ ဘဘ။
တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ေပးကမ္းစြန္႔လႊတ္ဆဲ ထားရမယ့္
စိတ္ထားကဲြ႕။
ဒါကလည္း အေရးႀကီးတာပဲ ဘဘ၊အာရုံျပဳ တတ္ေအာင္
မိန္႔ပါဦး။ ။ ။

( မဟာေဗာဓိၿမိဳ င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ဝနဝါသီေဉယ် ဓမၼသာမိေထရ္ ):

Post Author: Ma Ma Lay