မာရ္ငါးပါးဆိုတာ မာရ္နတ္ငါးေယာက္ကိုေျပာတာလား

မာရ္ငါးပါးဆိုတာ မာရ္နတ္ငါးေယာက္ကိုေျပာတာလား

မာရ္ (၅)ပါးကို အက်ဥ္း

(၁) ကိေလသမာရ္

(၂) ခႏၶမာရ္

(၃) မစၥဳမာရ္

(၄) အဘိသခါၤမာရ္

(၅) ေဒဝပုတၱမာရ္

☆ ကိေလသမာရ္ ဆိုတာ တစ္ေထာင့္ငါးရာကိေလသာေတြကိုေျပာတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ အစရွိတဲ့ ကိေလသာေတြဟာ စိတ္ကို ပူေလာင္ေစတတ္တယ္၊ ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တယ္၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲေအာင္ ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။ဒီကိေလသာေတြ ရွိေနသေရြ႕ကေတာ့ သံသရာမွာ တလည္လည္နဲ႔ အျမဲေသေနဦးမွာပဲ။ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ကိေလသာကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ ခႏၶမာရ္ ဆိုတာ ဒီခႏၶာ ၅ပါးကို ေျပာတာပဲ။ ခႏၶာရွိသေရြ႕ ေသေနဦးမွာပဲ။ဘယ္ခႏၶာျဖစ္ျဖစ္ ေသေနဦးမွာပဲ။ေသတတ္လို႔ ခႏၶာ ၅ပါးကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ မစၥဳမာရ္ ဆိုတာ ေသျခင္းတရားပါပဲ။ မရဏကိုေျပာတာေပါ့။ေသတတ္တဲ့ မစၥဳကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။

☆ အဘိသခါၤမာရ္ ဆိုတာ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံေတြကိုေျပာတာ။ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္မယ္။ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘဝ ေရာက္မယ္။ ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ ေသမွာပဲ။
ေသေစတတ္လို႔ အဘိသခါၤကို မာရ္လို႔ ေခၚတယ္။

☆ ေဒဝပုတၱ မာရ္ဆိုတာ မာရ္နတ္ကို ေျပာတာ။မာရ္နတ္ဟာ သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က လြတ္မွာေၾကာက္တယ္။
၃၁ဘံု ဘယ္ကိုသြားသြား သူသေဘာက်တယ္။လြတ္ထြက္သြားမွာေၾကာက္လို႔ လြတ္ေၾကာင္းလုပ္ရင္ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မာရ္နတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ခံရရင္ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။

၃၁ဘံုမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့တယ္။ ဘယ္ဘံုျဖစ္ျဖစ္ ေသမွာပဲ။ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ေဒဝပုတၱမာရ္နတ္ဟာလည္း မာရ္ပါပဲ။
ဒီေတာ့ မာရ္ငါးပါးဆိုတာကမာရ္နတ္ ငါးပါးကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

မာရ္နတ္ကလည္း ငါးေယာက္မက ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ မာရ္နတ္ကေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။

MaMaLay

Post Author: Ma Ma Lay