မိတ္ေဆြေကာင္းထားသူမ်ားက်န္းမာေရးေကာင္းမည္

မိတ္ေဆြေကာင္းထားသူမ်ားက်န္းမာေရးေကာင္းမည္

ခင္မင္ အားကိုးရသူ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိ ထားျခင္းသည္ စိတ္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး အတြက္ ဆုလာဘ္ေကာင္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ၾသစေၾတးလ် သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ အရ မိတ္ေကာင္းေဆြမြန္ ေပါမ်ားျခင္းသည္ အသက္ရွည္ရာရွည္ ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပန္သည္။

ၾသစေၾတးလ် လူ႔သက္တမ္းဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ကာ စာရင္းေကာက္ ေလ့လာခဲ့ ရာမွ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေပါမ်ားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းၾကား ဆက္စပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယခု ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားထိ ေလ့လာခဲ့သည္။ စစ္တမ္းတြင္ အသက္ (၇၀) ႏွင့္အထက္ လူေပါင္း (၁၄၇၇) ဦးပါ၀င္သည္။ ထိုသူမ်ား၏ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈ၀န္းက်င္ အေနအထား၊ က်န္းမာေရး၊ ဘ၀ေနမႈပံုစံႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ေနသည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေသဆံုးမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ စစ္တမ္း ပါ၀င္သူ အသက္ (၇၀) ေက်ာ္မ်ား အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မ်က္မွန္း တန္းမိသူမ်ားႏွင့္ လူခ်င္းမည္မွ် ေတြ႕ဆံု ဆက္ဆံျဖစ္သည္၊ ဖုန္းႏွင့္ မည္မွ်ေျပာဆို ဆက္ဆံျဖစ္သည္ကို စာရင္းေကာက္သည္။

စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ် ၾကည့္သည့္အခါ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မ်ားမ်ားရွိေသာ လူႀကီးပိုင္းမ်ား သည္ အျခားသူမ်ားထက္ သိသိသာသာ အသက္ပိုရွည္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မိသားစု၀င္မ်ား ေဆြမ်ဳိးမ်ား မ်က္မွန္း တန္းမိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရွိျခင္း ထက္ပင္ပိုၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရွိျခင္းက လူႀကီးပိုင္းမ်ားကို အသက္ရွည္ေစေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ သည္။ က်န္းမာေရး အက်ဳိးရလဒ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ား အနီးေနစဥ္သာမက တစ္နယ္တစ္ေက်း ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာပင္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ရွိပါက ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိျခင္းက သားသမီးမ်ား ေဆြမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံ ေရးေကာင္းရွိျခင္း ထက္ပင္ အသက္ရွည္ေရး ပိုအေထာက္အကူျပဳေနသည္မွာ ဘာေၾကာင့္နည္းဟု အေျဖရွာၾကည့္သည္။ ထိုအခါ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးသည္ လြတ္လ့္သည္ ေႏွာင္ႀကိဳးကင္းသည္။ သားသမီးမ်ား ေဆြမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ ေႏွာင္ႀကိဳးမပါ၊ သားသမီး ေဆြမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ မေခၚခ်င္လို႔ ရသည္ မေတာ္ခ်င္လို႔ မရဟူေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ေခၚေျပာရျခင္းမ်ဳိးမရွိ။ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက လြတ္လပ္၍ စိတ္ ဖိစီးမႈနည္း သျဖင့္ ထိုဆက္ဆံေရးမ်ဳိးမ်ားမ်ားရွိ သူမ်ားသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေပါ့ပါးကာ အသက္ပိုရွည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္း ကေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

မိသားစုဟူသည္ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္း ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ရွိသူႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရသည္။ အေပါင္းအသင္းကား ကိုယ္ႀကိဳက္သူကိုယ္နဲ႔ သေဘာ ေတြ႕သူကို ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းႏုိင္ သျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ပိုေပးေသာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးရွိသူမ်ား အသက္ ပိုရွည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိျခင္းသည္ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ဳိးရေၾကာင္း ယခုစစ္တမ္းက သက္ေသခံ ေနသည္ဟု ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာ သိစိတ္ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်စရာမ်ားနဲ႔ ေတြ႕လွ်င္ပင္ ေတာ္႐ံုနဲ႔ စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း အက်ဳိးကိုလည္းရသည္။ စိတ္ခြန္အား ရွိေနျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆးႀကီး ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ေဘး မွာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီလိုလွ်င္ လူအားစိတ္အား အႀကံၪဏ္အား ရယူႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား ခရီးေပါက္သလို၊ အခက္အခဲ ႀကံဳလာသည့္ အခါတြင္လည္း ၀ိုင္းကူညီၾကသူ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးဒဏ္ သိပ္မခံရျခင္းသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း ေပါမ်ားသူမ်ား အသက္ရွည္ ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းဟုဆိုလွ်င္ လြဲမည္မထင္

Credit to Moh

Post Author: Ko Sai