ေန့တိုင္းကန္ေတာ့ေနတာမို႕…သိသင့္တဲ့အနက္အဓိပၸါယ္

ေန့တိုင္းကန္ေတာ့ေနတာမို႕…သိသင့္တဲ့အနက္အဓိပၸါယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ဘုရားရွိခိုးၾကရင္ ရြတ္ဆိုေနၾကတဲ့ အပၸါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊၀ိပတိၱတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါး ဆိုတာေတြရဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ပါ

အပၸါယ္ေလးပါး
၁။ ငရဲ ၂။တိရစာၦန္ ၃။ျပိတၱာ ၄။အသူရကာယ္

ကပ္သံုးပါး
၁။ ဒုဗိၻကၡရကပ္ = ငတ္မြတ္ေဘးကပ္
၂။ သတၱႏၱရကပ္ = လက္နက္ေဘးကပ္
၃။ ေရာဂႏၱရကပ္ = ေရာဂါေလးကပ္

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး
၁။ ငရဲ = ခ်မ္းသာမႈမရွိေသာအရပ္
၂။ တိရစာၦန္ = နိဗၺာန္ႏွင့္ဖီလာ မိုးကိုေက်ာေပးေသာသတၱ၀ါ
၂။ ျပိတၱာ = ကိုယ္လက္အဂၤါမမွ်တေသာ သတၱ၀ါ
၄။ အသညေဇာ = ခႏၶာကုိယ္တစ္ပါးသာရွိျပီး အသက္နာမ္မရွိေသာ ျဗဟၼာဘံု
၅။ ပစၥႏၱေရာ = ရတနာသံုးပါးမသိ၊ မရွိေသာ ေတာခ်ံဳအံုျခားအရပ္
၆။ မိစာၦဒိဌိ = မွားေသာအယူရွိေသာလူမ်ိဳးစု
၇။.၀ိကလိျႏၵိယ = သစၥာေလးပါးကုိ နာၾကားရေသာ္လည္း ဆြ႔ံအနားပင္းျပီး တရားမသိသူ
၈။ ဗုဒၶသုေညာ တိေဟတုေကာ = အသိအလိမၼာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း ဘုရားပြင့္ေသာကာလႏွင့္ လြဲျပီး လူျဖစ္ရျခင္း

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး
၁။ေရ ၂။မီး ၃။မင္းဆိုး ၄။ခိုးသူ ၅။မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ

၀ိပတၱိတရားေလးပါး
၁။ သီလ၀ိပတၱိ = သီလပ်က္ျခင္း
၂။ ဒိဌိ၀ိပတၱိ = အယူပ်က္ျခင္း
၃။ အာစာရ၀ိပတိၱ = အက်င့္ပ်က္ျခင္း
၄။ အာဇီ၀၀ိပတၱိ = အသက္ေမြးမႈပ်က္ျခင္း

ဗ်သနတရားငါးပါး
၁။ ဥာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးညာတိတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန = ရာထူးဂုဏ္ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန = အနာေရာဂါႏွိပ္စက္ပ်က္စီးျခင္း
၄။ သီလဗ်သန = အက်င့္သီလပ်က္စီးျခင္း
၅။ ဒိဌိဗ်သန = အယူ၀ါဒလြဲမွားပ်က္စီးျခင္း

 

MaMaLay

Post Author: Ma Ma Lay