ေမတၱာပုိ႔စဥ္ စိတ္ထားနည္း

ေမတၱာပုိ႔စဥ္ စိတ္ထားနည္း

စူးရွေအာင္ အဘယ္သုိ႔ ေမတၱာျဖန္႔ရပါမည္နည္း။

ေမတၱာျဖန္႔ရာတြင္ ရည္ညႊန္းေသာ ၾသဒိသေမတၱာ မရည္ညႊန္း ေသာ အေနာဓိသေမတၱာႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ အေနာဓိသေမတၱာထက္ ၾသဒိသေမတၱာကစူးရွသည္။

ၾသဓိသတြင္လဲ ျမင္ဖူးသူ မျမင္ဖူးသူရွိျပန္ရာ မျမင္ဖူးသူထက္ ျမင္ဖူးသူကုိ စူးရွသည္။
ျမင္ဖူးသူတြင္လဲ အျမင္နည္းသူထက္ အျမင္မ်ားသူကုိ စူးရွသည္။
အျမင္မ်ားသူတြင္လဲ အက်ြမ္းမဝင္သူထက္ အက်ြမ္းဝင္သူကုိ စူးရွသည္။
အက်ြမ္းဝင္သူတြင္လဲ ေန႔အခါထက္ ညအခါ စူးရွသည္။
ညအခါတြင္လဲ ေမတၱာအပုိ႔ခံရသူက လွဳပ္ရွားေနသူ ထက္ ျငိမ္ေနသူကုိ စူးရွသည္။
ျငိမ္ေနသူတြင္လဲ အမွတ္တမဲ့ျဖန္႔ျခင္းထက္ ခ်ိန္၍ ျဖန္႔ျခင္းက စူးရွသည္။

သုိ႔ျဖစ္ ေလရကား မက်န္းမာ၍ျဖစ္ေစ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႔ေနသူအား ေန႔ရက္ အခ်ိန္ မ်က္ႏွာပုံ ေနထုိင္ပုံစသည္တုိ႔ုကုိသိေအာင္ ခ်ိန္းဆုိျပီး ထုိသူ၏ ႏွလုံးအိမ္ကုိျဖစ္ေစ ခံတြင္းေပါက္ကုိျဖစ္ေစ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိန္လ်ွက္ “မည္သူခ်မ္းသာပါေစ” ဟူေသာ ေမတၱာဓာတ္ကုိ ထပ္တလဲလဲ စြဲစြဲျမဲျမဲ ဇြဲသန္သန္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသြန္း ေလာင္းနုိင္ပါမူ သိသိသာသာ စူးရွသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

ေသဒကသုတ္ ပါဠိေတာ္အရ “သူ႔အက်ဳိးေဆာင္၍ ကုိယ့္အက်ဳိးေအာင္” ဟူေသာအလုပ္သည္ ျဗဟၼာ့ဝိဟာရ လုပ္ငန္းသာလ်ွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူ၏။

မိမိေမတၱာပြားပုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာသူကမၻာသား (၃၁)ဘုံသူ၊ (၃၁)ဘုံသားတုိ႔ အေအးဓာတ္ကူးကာ ခ်မ္းသာနုိင္သည့္သေဘာသည္ မည္သည့္ရွုေထာင့္ မည္သည့္အျမင္အရ မဆုိ ထင္ရွားလွေပသည္။ ေက်နပ္ထုိက္လွေပသည္။ ယုံၾကည္အားကုိးထုိက္လွေပသည္။ ေမတၱာပြားျခင္းျဖင့္ သတၱဝါမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အက်ဳိးေဆာင္ျခင္း ဆုလာဘ္ၾကီးမ်ားကုိ ေဝငွ ေနျခင္းပင္ျဖစ္၍ တန္ဖုိးၾကီးျမတ္လွေသာ အသက္ရွင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

ေမတၱာပုိ႔စဥ္ စိတ္ထားနည္း

၁။ ေမတၱာမပြားပုိ႔မီ မိမိတစ္ကုိယ္လုံး သန္႔စင္သြားေစရန္ ဦးစြာသီလျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။(ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူပါ)။ ပုိ႔လႊတ္ရာ၌ ပုိ၍ အင္အားၾကီးအားေစရန္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ပြားမ်ားကာ တစ္ကုိယ္လုံး မႊမ္းထုံ ထားရမည္။

၂။ေမတၱာ၏ သေဘာအဓိပၸါယ္ကုိ ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့လာ၍ ေမတၱာအင္အားကုိ အၾကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ရမည္။

၃။ အသက္ထင္ရွား ေက်းဇူးမ်ား၍ ေလးစားထုိက္ေသာ ဆရာသမား ဘုိးဘြားမိဘႏွင့္ သာသနာ့အက်ဳိး သတၱဝါ အက်ဳိးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြတ္ေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အရိယာသူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားအား အနည္းဆုံး ဆယ္ဦးခန္႔ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္၍ ဦးစြာပုိ႔သရမည္။

၄။ျပီးလ်ွင္ တုိင္းျပည္ ျမိဳ့ရြာ အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာရွိ သတၱဝါမ်ားကုိ ေမတၱာပုိ႔လႊတ္ရမည္။

၅။ သတၱဝါအမ်ား ေကာင္းစားခ်မ္းသာေစလုိေသာ မိမိပုိ႔လႊတ္သည့္ ေမတၱာလွဳိင္းမ်ား မိမိပုိ႔လႊတ္ရာသုိ႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားျပီ၊ေမတၱာခံသူမ်ား အမွန္တကယ္ ခ်မ္းသာေနၾကျပီဟု စိတ္ထဲကယုံၾကည္ထင္မွတ္ ေနရမည္။ေမတၱာခံသူထံ မိမိေမတၱာေရာက္ေၾကာင္း သင္ကုိယ္တုိင္ သိလာပါလိမ့္မည္။

၆။ ငါသည္ တစ္ေလာကလုံး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ၆၄ ကမၻာတုိင္တုိင္ အာနိသင္အား မကုန္ဆုံး နုိင္ေအာင္ အင္အားၾကီးမားေသာ အေကာင္းဆုံး အျမတ္ဆုံး ကုသုိလ္ၾကီးကုိ လုပ္ေနသူျဖစ္သည္ ဟု ဝမ္းေျမာက္ကာ အသက္မွန္မွန္ရွဴ သက္သာေသာ အေနအထားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ပုိ႔လႊတ္ရမည္။

၇။ကိစၥတစ္စုံ တစ္ရာ ေဆာင္ရြတ္ရန္ရွိေသာအခါ သြားမည့္ ေနရာ သြားကိစၥႏွင့္စပ္သမ်ွ တစ္ဦးခ်င္း ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ျပီး “ခ်မ္းသာပါေစ”ဟု ေမတၱာအေအးဓာတ္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ပုိ႔လႊတ္ထားရမည္။သတၱဝါတစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရာ၌လဲ အလ်င္ဦးေအာင္ မိမိက စတင္ေမတၱာပုိ႔ေပးပါ။( သုိ႔ေသာ္ မိမိအက်ဳိးရမွဳ မိမိအားအေႏွာင့္ အယွက္ မေပးေစလုိမွဳမ်ား အလ်ွင္းမပါရွိေစရ။ ထုိသူမ်ား ခ်မ္းသာေကာင္းစားေစခ်င္သည့္ စိတ္ကုိသာ ျဖစ္ပြားေနေစရမည္။)

၈။တတ္နုိင္လ်ွင္ ေမတၱာခံယူသူ တည္ျငိမ္ေအးေဆးစြာ ေနခ်ိန္မ်ဳိး( ဥပမာ- ညအိပ္ေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ) ပုိ႔လႊတ္ရမည္။ (သုိ႔ရာတြင္ အိပ္ေမြ႔ခ်သကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ေပးျခင္း ၊ စုံစမ္း စမ္းသပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရ)။လုိအပ္လ်ွင္ နိမိတ္ထင္လြယ္ ေအာင္ ထုိသူ၏ တစ္ကုိယ္လုံးေပၚ ဓာတ္ပုံကုိ အသုံးျပဳနုိင္သည္။

၉။ေမတၱာခံယူသူကုိ မိမိအနီးအပါး၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္လာေနသကဲ့သုိ႔ စိတ္ညႊတ္ယူ၍ ထုိသူ၏ မ်က္စိ မ်က္ႏွာ ပုံပန္းသ႑ာန္ကုိ ဓာတ္ပုံရုိက္သကဲ့သုိ႔ ေျခဆုံးေခါင္းဆုံး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ျပီး အထပ္ထပ္ပြားပုိ႔ရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အရွင္ပညာစကၠ၏ ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္မ်ား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Post Author: Ko Sai