မိဘကို ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္သူမ်ား လက္ရွိဘ၀မွာတင္ ခံစားရႏိုင္တဲ့ ဒဏ္ (၁၀)ပါး

ကိုယ္က မွန္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစမိဘေတြကို ေဒါသတႀကီး ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ျပန္လာေျပာဆိုရင္လက္ရွိ ပစၥဳန္ပၸန္ဘဝမွာ ဒဏ္ဆယ္ပါးထဲက အနည္းဆုံး တစ္ပါးပါးသင့္တတ္တယ္။ ဒဏ္ဆယ္ပါးက ဘာေတြလဲ ၁။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေဝဒနာ ခ…

သတိၱ ( ၃ ) မ်ိဳး ထဲက စာရိတၱ သတၱိ

ဗုဒၶက သတၱိ ( ၃ ) မ်ိဳး ရွိပါတယ္လို့ ေဟာၾကားေတာ္ မူပါတယ္ … ယင္း တို့မွာ … ( ၁ ) ကာယသတၱိ …. ( ၂ ) စိတၱသတိၱ …. ( ၃ ) စာရိတၱသတိၱ …. လူထုဦးလွက အဲ့ဒီ့တုန္းက ( ၇ ) တန္း ေက်ာင…