ေလာကဓံႀကဳံ မၿဖံဳတမ္းေပါ့ မတုန္စမ္းနဲ႕ စိတ္ခိုင္ေစ

ေလာကဓံတရား ဟူသည္မွာ ေလာကဓမၼ ဟူေသာပါဠိမွ ဆင္းသက္လာေသာ ပါဠိပ်က္ စကားလုံး၊(တနည္း) ပါဠိစကားလုံးကို ျမန္မာမႈျပဳ ေမြးစားထားေသာ ပါဠိသက္စကားလုံး (ပါဠိမွဆင္းသက္လာေသာ စကားလုံး) သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကဓမၼကိုပင္ ေလ…